آخرین دوست

گیسو پریشان کرده در باد
عطر دهانش

خوش‌بوتر از خوش‌بوترین گل‌های ایران

رعناترین دخت
زیباتر از
           زیباترین زن

بانوترین بانوی عالم
یکتاتر از
                  یکتاترین بازیگر عشق

اه ای گران‌مایه‌ترین یار
ای «آخرین دوست»!

 

ابراهیم منصفی|
با صدای سهیل نفیسی

/ 0 نظر / 15 بازدید