باید بنویسم. باید بنویسم از عطر چای «ارل گری»ای که هنوز با هم نخورده‌ایم. باید بنویسم تا یادمان نرود چای نخورده‌مان سه بار یخ کرد، و هر سه بار... کافه‌چی خوش‌اخلاقی بود که عین هر سه بار، مهربان کنار میزمان حاضر شد و فهمیده نگاه‌مان کرد و با لب‌خند گفت «الان براتون عوض‌ش می‌کنم.» و رفت. باید بنویسم که چای را حتا اگر ارل‌گری باشد دوست ندارم، اما چای‌ای که با تو یخ کند را، چرا!
/ 0 نظر / 17 بازدید